سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز ارمغان می‌آرد

سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز ارمغان می‌آرد

خودآگاهی، دل‌آشوبه‌ای آرام است. به‌سان موج‌هایی که نه توفنده، بلکه آرام و پی‌درپی ماسه‌ها را می‌شویند و بطری‌های حاوی پیام را هویدا می‌کنند. حسی کف‌آلود؛ گنگ، بی‌ثبات اما خوشایند. [عنوان نقل‌قولی‌ست از کتاب جزء از کل] #واژه‌بافی
۹۶/۰۱/۲۵
بلوط