سـایـه‌ی سـفـیـد

در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز ارمغان می‌آرد...

سـایـه‌ی سـفـیـد

در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز ارمغان می‌آرد...


 بهمن ۱۳۹۶ (۳) ...loading
دی ۱۳۹۶ (۷)

 آذر ۱۳۹۶ (۱۲)
♦ آبان ۱۳۹۶ (۱۴)
مهر ۱۳۹۶ (۷)

 مرداد ۱۳۹۶ (۱۱)
 تیر ۱۳۹۶ (۷)


 اسفند ۱۳۹۵ (۱۱)
 دی ۱۳۹۵ (۱۷)

 آذر ۱۳۹۵ (۱۷)
 آبان ۱۳۹۵ (۱۷)
 مهر ۱۳۹۵ (۷)

 مرداد ۱۳۹۵ (۱۵)
 تیر ۱۳۹۵ (۲۴)

 خرداد ۱۳۹۵ (۲۹)صدای جیرجیرک؛ بانگ شبانه‌ای است که سکوت تنهایی را در هم می‌شکند. آوازه‌خوانی که شاید دست‌های سردش را به هم می‌ساید و کسی چه می‌داند، هُرم نفس‌های یک جیرجیرک چند درجه است...؟!  جیرجیرک | سه‌شنبه 95/2/21


همچنان که تصویر درخت بلوط در میوه‌ی آن هست، طرح الهیِ زندگی شما نیز در هشیاریِ برتر خودتان است. و مهم‌ترین هدف زندگی، به انجام رسانیدن این طرح و تجلی آن در امور است. [فلورانس اسکاول شین]  بلوط | یک‌شنبه 96/7/23