سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز ارمغان می‌آرد

سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز ارمغان می‌آرد

منوی بلاگ
باز برگی افتاد، بر زمینِ سرد، نقش بست بر زمین، لباسی زرد... [پاییز 1380، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کارگاه نویسندگی، اولین واژه‌بافی]

معماری‌خوانده و فرودین‌زاده‌ای که از 26 تیر 91 بلاگر شد و سحرِ واژه‌بافتن‌ها اسیرش کرد. بارها پاک کردم و از نو ساختم؛ لعنت که هیچ‌یک دلبرتر از امضای پیشینم نشد. #سینوس ذهنی... که حال من، تناوبِ یک سینوس است؛ پُر از فراز و فرودهای پی‌درپی. 

Confluence - Jean Kenna