سایه‌ی سفید

در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز ارمغان می‌آرد...

...autumn is typing

and winter is truly coming :)
۱ ۲ ۳ . . . ۲۳ ۲۴ ۲۵
Designed By Erfan Powered by Bayan